Ferovit

  • Марка: NEST M
45,50 лв.

Минерален тор с микроелементи FEROVIT®

Универсален стимулатор на фотосинтезата и дишането на растенията. Премахва хлорозата и пожълтяването на листата, причинено от дефицит на желязо, увреждане от вредители, липса на светлина при дълго транспортиране или при отглеждане при недостатъчно осветление, особенно през зимния сезон.

Концентриран хранителен разтвор на железен хелат.

FEROVIT® е предназначен за листно и кореново подхранване на стайни, декоративни, цветни, плодово- зеленчукови култури, хасти и др.

Ускорява растежа и развитието на растенията, позитивен ефект за по-ранно залагане на цветни пъпки и предотвратява пожълтяването и окапването им. Подобрява аклиматизацията на растенията, предпазва и лекува от хлороза, от поражения от болести и вредители.

FEROVIT® е приложим за всички култури целогодишно:

- листно (превенция на хлорозата) 1,5 мл/л вода;

- листно (при проява на симптоми на хлорозата) 1,5-4,0 мл/л вода;

- почвено при проява на симптоми на хлороза 1,0-5,0 мл/л вода.

Работния разтвор се приготвя в момента на ползване.

Предпазни мерки при работа с продукта: Прилагат се общи хигиенни мерки с използване на предпазни ръкавици, облекло. Да не се яде, пие или пуши. Измивайте ръцете си старателно след употреба.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Незамърсената опаковка може да бъде рециклирана. Опаковка, която не може да бъде почистена, и съдържание   изхвърлете в оторизирано съоръжение за отпадъци. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да изплаквате очите. При продължително дразнене на очите потърсете медицинска помощ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София или на лекар при неразположение. Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 409 (346) / 112

Съдържание на хранителни елементи:

общ азот (N) 3,2% - 40 g/l ± 1 g/l, водоразтворими

Микроелементи:

  • Желязо (Fe) 6,0% - 75,1 g/l ± 1,5 g/l
  • Сяра (S) 3,76% - 47,0 g/l ± 2,0 g/l

Кафеникавожълт разтвор, рН-стойност (0,1-0,3% разтвор): 4,6-4,9; плътност 1,25 ± 0,05 g/l

Съхранение: Препарат трябва да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура от +50С до +350С, без пряка слънчева светлина, да се държи недостъпно за деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

 

Подобни продукти

body, h1, h2, { font-size: 41px; } body, h2, { font-size: 40px; }